محیط زیست

در راستای کنترل آلاینده های پساب و گازهای خروجی از دودکش ها و کوره ها به آزمایشگاه های معتمد سازمان ارائه می گردد. کلیه اقدامات صورت گرفته اعم از محیط زیست، بهداشت و اداره کار در شرکت به شرح ذیل عبارتند از:

۱

انجام آزمایش های دوره ای ۳ ماهه به صورت خود اظهاری جهت نمونه برداری از تصفیه خانه شرکت و سنجش آلایندگی دودکش ها توسط شرکت های معتمد محیط زیست استان

۲

عقد قرارداد به صورت سالانه با سازمان پسماندهای شهرداری تبریز جهت تخلیه و حمل هفتگی زباله های تفکیک شده از محل شرکت

۳

انجام معاینات دوره ای بهداشت و طب کار جهت حصول اطمینان از سلامتی پرسنل و شرایط محیطی شرکت

۴

حضور پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای در شرکت به صورت ۳ روز در هفته به صورت مستمر در محل شرکت

۵

انجام آزمایش های دوره ای دوساله جهت سنجش و تعیین میزان آلایندگی های صوتی و محیطی توسط شرکت های معتمد ارائه شده از سوی بهداشت استان

۶

تنظیم و گزارش کمیته حفاظت، بهداشت و ایمنی کار به صورت دوره ای ۳ ماهه و منظم و ارائه گزارش به اداره کار و بهداشت استان