محمدرضا باقری
محمدرضا باقری مدیر عامل گروه صنعتی دونار
حسین باقری
حسین باقری رئیس هیئت مدیره و مدیر تدارکات گروه صنعتی دونار
علی باقری
علی باقری مدیر فروش و نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی دونار